دوره مقدماتی معرفی زیست شهر نوین مولّد، در ۱۰ قسمت به ترتیب زیر ارائه شده است. لطفا به علت پیوستگی مطالب، تمام قسمت‌ها را به ترتیب قرارداده شده ملاحظه بفرمایید.

۱- مقدمه
۲- قسمت اول: بنیان‌های نظری
۳- قسمت دوم: از نظریه اجتماعی تا فضای اجتماعی
۴- قسمت سوم: معرفی منتخبی از تجربه‌های جهانی
۵- قسمت چهارم: معرفی طرح پیشنهادی
۶- قسمت پنجم: امکان سنجی و ارزیابی
۷- قسمت ششم: مروری بر برخی نمونه‌های ایرانی
۸- قسمت هفتم: بسترها و ظرفیت‌های قانونی
۹- قسمت هشتم: مثالهایی از نظامات اجتماعی جایگزین
۱۰- قسمت نهم: نظام تولید، توزیع و مصرف
۱۱- پیوست: روایت رهایی از اغلال

فایل‌های پیوست:
پاورپوینت دکتر جهانبخش
پاورپوینت مهندس کمالی

مقدمه
قسمت اول
 
قسمت دوم
قسمت سوم
قسمت چهارم
قسمت پنجم
قسمت ششم و هفتم
قسمت هشتم

قسمت نهم

پیوست