کاربری پژوهش و تحقیق و توسعه در زیست شهر

کاربری پژوهش و تحقیق و توسعه در زیست شهر (R&D وقف)

در این مطلب، کاربری پژوهش و تحقیق و توسعه در زیست شهر به نحو اجمالی معرفی شده است. تبیین نظام پژوهش و تحقیق و توسعه در دنیای مدرن این کاربری از کاربری‌های مهم برای تکامل اجتماعی است و کارویژه‌ی جمع‌آوریِ نیازها و خلاءهای یک جامعه در فرایند تکاملِ خود و پاسخ به آنها را به عهده دارد. انسان برای ارضاء هوای نفس خویشتن باید سلطه‌ی نامحدودی بر محیط طبیعیِ پیرامون ... ادامه مطلب