تناسب طراحی اجتماعی با نظریه اجتماعی

تناسب طراحی اجتماعی با گزاره‌های «جامعه مطلوب» از نگاه فرهنگ بالادستی فرایند طراحیِ کالبد جامعه، شامل دو مقیاس فردی و اجتماعی است. بنابراین باید به بررسی دقیق هر دو ساحت پرداخته و پاسخ مشخصی برای هرکدام فراهم نماییم. آنچه در مثال «فلانور» مطرح شد، نمایی مختصر از لزوم تناسب طراحی کالبدی با تصویرِ فرهنگ بالادستی از «انسان مطلوب» بود؛ اما در مقیاس اجتماعی باید به این سؤال کلیدی پاسخ داده ... ادامه مطلب