الگوی تعلیم و تربیت در زیست شهر اسلامی به چه شکلی خواهد بود؟ در این دسته از مطالب پاسخ داده میشود.

معرفی کاربری آموزش در زیست‌شهر

کاربری آموزش و نظام آموزش و پرورش به عنوان ابزار پرورش انسان و رفع نیازهای نیروی انسانیِ هر جامعه‌ای یکی از مهمترین ابزارهای تکامل و توسعه انسانیِ آن جامعه است. در این نوشته، نظام آموزشی در دنیای مدرن و زیست‌شهرها به نحو اجمالی معرفی می‌گردد. مبانی کاربری آموزش مدرن انسانِ مطلوب در تمدن غرب، انسانی است که منفعت فردی خود را محور تصمیماتش قرار می‌دهد؛ به تعبیر دیگر یک انسان ... ادامه مطلب