مباحث حقوقی و تملک زمین ها در زیست شهر اسلامی

مقررات و قوانین واگذاری زمین در جمهوری اسلامی ایران

قوانین واگذاری زمین در جمهوری اسلامی ایران آنچه در این مطلب به آن پرداخته شده است، جمع آوری قوانین واگذاری زمین و مقررات و آیین‌نامه‌هاییست که برای ارائه زمین به متقاضیان حقیقی و حقوقی به منظور کاربری های غیر کشاورزی تصویب شده است. در ابتدای مطلب بخش هایی از قانون اساسی و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران که به بحث مسکن پرداخته است را بررسی بیشتری میکنیم. قانون اساسی جمهوری ... ادامه مطلب