صرفه به مقیاس، فریب یا حقیقت + دانلود ۱ مستند

صرفه به مقیاس، فریب یا حقیقت صرفه به مقیاس (Economies of Scale) مفهومی است که بیان می‌کند با افزایش حجم تولید، هزینه‌های متوسط تولید هر واحد محصول کاهش می‌یابد. این گزاره به ویژه در صنایع بزرگ و تولید انبوه مطرح می‌شود. با این حال، این مفهوم همیشه و در همه موارد صحیح نیست و نقدهایی بر آن وارد است که در این مطلب به موشکافی ابعاد مختلف این مسئله پرداخته‌ایم. ... ادامه مطلب