دوره های معرفی زیست شهر نوین مولد

دوره‌های معرفی زیست شهر نوین مولّد

آشنایی با زیست شهرهای نوین مولد در سه سطح اجمالی، نیمه تفصیلی و تفصیلی ارائه شده است.
از هر بخش وارد صفحه مربوطه شده و فیلم‌های معرفی را مشاهده فرمایید.
برای دریافت مدرک از موسسه در سه سطح مقدماتی، متوسطه و پیشرفته باید در دوره‌های رایگان شرکت کرده و مراحل مربوطه را طی نمایید.

به زودی
به زودی